Kocaeli Duyu Bütünleme

Öğrenme Güçlüğü ve Duyu Bütünleme Terapisi

Öngörülen öğrenme: yaşam boyu devam eden bir olaydır. Bireyin gelişimi, kişisel farklılıkları ve çevresinden etkilenen karmaşık süreçleri içerir.

Öğrenme: akademik ve sosyal becerilerinin gelişimi sonrasında günlük aktivitelerde de bağımsızlık kazanılması ve davranış organizasyonu sürecinde etkilerdir. Bu noktada gerçekleşebilecek herhangi bir aksaklık; kişinin gelişimsel performans alanlarını tehdit edip, etkileyebilir.

Öğrenme güçlüğü: birey bilgi kazanırken, kognitif fonksiyonların yetersizliğinden kaynanan sorunlardan kaynaklanan sorunlarıdır. Bu sorunlar, özel bir alanda belirgin bir bozukluğun oluşmasıyla anlaşılır. Çocukların, kognitif ve duygusal olarak normal gelişim gösteren yaşıtlarından farklılık gösterir. Bunlara örnek olarak; motor beceriler, uzun süreli dikkat, yazı yazmak, matematik, dinleme ve konuşma gibi alanları verebiliriz.

Öğrenme güçlüğü tanısı duyusal uyarının algılanması, modüle edilmesi, yorumlanması ve cevaplanması sırasında yaşanan bozukluklarla karakterize bir haldedir.

 Duyusal modülasyon problemler: Bireyin günlük yaşam aktivitelerinde rollere katılımını zorlaştıran ve alınan duyu uyarısının derece, yoğunluk ve cevabın doğasını düzenleyen sürece denir.

Nöromotor problemler: akademik performans veya genel işlevsel bozuklukların yol açtığı motor hareketlilik ve postür gelişimindeki problemler ile karakterizedir.

Yapılan araştırmalara göre; öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş olan çocukların, duyu bütünleme eğitiminde duyu modülasyonu ve nöromotor performans becerilerinin olumlu yönde etkilendiği görülmüş.

Duyusal işlemleme problemi olan çocuklarda öğrenme güçlüğü görülmesinin nedenlerinden bahsedersek; çocuğun çevresi ile anlamlı ilişkiye girebilecek uygun uyaran olmaması, farklı bir değişle ihtiyacı olan duygusal uyaranı alamaması, çevreden gelen duyu girdilerini yeterli seviyede düzenleyememesi, deneyimleyememesi ve buna bağlı frontal lob fonksiyonlarını tam olarak geliştirememesinden kaynaklanır.

Duyu bütünleme eğitimi: çocuğa bu konuda destek sağlar. Çevreden alması gereken uyarıları organize edebilme ve bu uyaranlara uygun cevap oluşturabilme becerisi kazanmasında yardımcı olur. Çocuğa özel ortamlar sağlayarak duyu deneyimi kazandırır. Aktivitelere katılım sağlayarak çocuğun duygusal işleme becerini geliştirmede ve davranış problemlerini düzenlemesinde yardımcı olur.

Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların gövde kontrolü ve vücut algıları yaşıtlarından yavaş geliştiğinden dolayı aktivite performansı olumsuz etkilenir. Yapılan araştırmalar sonucunda; duyu modülasyonu ve nöromotor performansın geliştirilmesinde etkili olarak duyu bütünleme tedavisi önerilir. Tedavi için örnek verirsek; yüz üstü pozisyonlarda kalma süresindeki artış ile motor performansı olumlu yönde etkilenebileceği düşünülmüş.

 

KAYNAKÇA

HURİ, M., KAYA, S. Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Duyu Bütünleme Eğitiminin Duyu Modülasyonu ve Nöromotor Performansa Olan Etkisinin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 3(1) 2015, 27-33.